Tjänster

Vi arbetar förebyggande med barn, ungdom och föräldrar individuellt och i gruppform. Verksamheten är relationsinriktad och fokuserar på kommunikationen inom familjen och nätverket med barnets behov i centrum. Hos oss kan du boka tid även utan remiss.

 • Botnia Cares tjänster

  Botnia Care producerar privata tjänster inom den öppna social,- och hälsovårdssektorn. Utgående från klienternas behov görs en individuell planering. Vi riktar oss till alla som är i behov av stöd eller vård, både enskilda individer och familjer.

  Till vår arbetsgrupp hör yrkeskunniga personer med omfattande erfarenhet av hälso,- och socialvård. Till våra kunskapsområden hör psykiatriskt kunnande, familjearbete, kognitiv psykoterapi samt barnskyddsarbete.

    

 • Kognitiv beteendeterapi

 • Kbt, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar,känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

   Eftervård

 • Botnia Care erbjuder eftervård enligt barnskyddslagen. Utgångspunkt är klientplanen, vars syfte är att stöda på vägen mot ett självständigt liv och livshantering i den egna miljön. Verksamheten utvärderas regelbundet och vi samarbetar med socialtjänsten samt klientens familj. Klientbesöken förverkligas genom att ta hänsyn till klientens livssituation och vid behov hemma eller på annat ställe som främjar klientens väg mot en sund livshantering. Vårt syfte är att stöda den unga till att utvecklas till en stabil vuxen.

  Familjearbete

 • Botnia Care erbjuder familjearbete i den egna miljön enligt barnskyddslagen genom att ta hänsyn till barnets och familjens behov och utgående från klientplanen.

  Inom familjearbetet strävar vi till att stärka interaktionen mellan familjemedlemmarna och att genom samtal hitta familjens egna resurser. VI gör upp tydliga målsättningar tillsammans med den unga och familjen. Vid behov kan familjearbetet kompletteras med enskilda samtal för att klargöra den ungas tankevärld eller för att stöda stärka föräldraskapet.

 • Sexualrådgivning/ sexualterapi
 • Vid behov finns möjlighet att använda sexualterapeutens kunnande för att ge en helhetsmässig vård. Rådgivningen och terapin omfattar frågor som gäller sexualitet och könsidentitet.

   

  Stöd i vardagen

 • En del av oss behöver mer eller mindre stöd i vardagen.  Stödet som du eller din anhöriga behöver bör vara professionellt och ändamålsenligt. Det här är något som vi behärskar och vi kan erbjuda vår hjälp till dig.

   

  Öppenvårdstjänster

 • Vi erbjuder familjer med barn och ungdomar ett mångsidigt utbud av sociala öppenvårdstjänster. Till våra tjänster hör stödjande och förebyggande arbete i ett tidigt skede med familjer, barn och ungdomar. Till det förebyggande arbetet hör att stöda en sund livshantering, få hjälp med att hitta och använda de egna resurserna samt till att stärka förmågan att klara av vardagen.

  Vården planeras i samarbete med kommunens socialtjänst så att den passar barnet eller den unga människan. Vi kan även erbjuda utrymme där det är möjligt att förverkliga övervakade träffar.

%d bloggare gillar detta: